top of page

Adatkezelési tájékoztató

I. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA
A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse Szűcs Katalin egyéni vállalkozó (2014 Csobánka, Búzavirág utca 10., adószám: 66369132-1-33), a www.collatum-forditas.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési irányelveket. 

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, és kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására.

II. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

A www.collatum-forditas.hu weboldalt Szűcs Katalin e.v. üzemelteti.

Név: Szűcs Katalin e.v.
Cím: 2014 Csobánka, Búzavirág u. 12.
Telefonszám: +36 (30) 936 4729
E-mail-cím: info@collatum-forditas.hu

III. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS MÓDJA ÉS A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSÉNEK CÉLJA

Az Adatkezelő a Weboldalon keresztül vagy más módon a részére a látogatók által megadott adatokat fogadja, gyűjti össze és tárolja el. 

III.1. Árajánlatkérés

Az árajánlatkérés vagy más célból velem kapcsolatba lépő látogatók a Weboldalon keresztül megadott, a személyükhöz köthető adatait (név, e-mail-cím, esetleg telefonszám) kizárólag arra a célra használom fel, amely miatt az érdeklődők vagy látogatók ezen adataikat megadták, vagyis hogy a megadott e-mail-címükre árajánlatot küldjek, vagy egyéb kérdésüket megválaszoljam.

III.2. A szolgáltatás megrendelése

A fordítási vagy korrektúrázási szolgáltatás megrendelése során a felhasználónak a következő személyes adatokat kell megadnia:

 • név

 • e-mail-cím

 • számlázási cím (számlázási név, település, irányítószám, utcanév, házszám).

A szolgáltatás megrendelése során megadott adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A fenti rendelkezés nem érinti a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint az egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Az említett adatokat kizárólag arra a célra használom fel, melyből a felhasználó azt megadta, és semmilyen esetben nem adom át harmadik félnek, kivéve a hatóságokat – bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság vagy jogszabály felhatalmazása alapján egyéb hatóság –, amik részére a pontos cél és az adatok körének megjelölésével köteles vagyok kiadni azokat.

Adatkezelések

 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

                   Személyes adat                                                Az adatkezelés célja

              Vezeték- és keresztnév                   A kapcsolatfelvételhez és a szabályszerű                                                                                                       számla kiállításához szükséges.

                       E-mail-cím                               Kapcsolattartás, a számlázással kapcsolatos kérdések                                                                               hatékonyabb egyeztetése.

               Számlázási név és cím                   A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés                                                                                 létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása,                                                                                 teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó                                                                             díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos                                                                                           követelések érvényesítése.

IV. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bekezdése, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

"A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig."

A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

 

Tájékoztatom, hogy

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul;

 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy a megrendelését teljesíteni tudjam;

 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudom a megrendelését teljesíteni.

V. AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Tárhelyszolgáltató (weboldal)

A Weboldalnak a Wix.com platform a tárhelyszolgáltatója. A Wix.com biztosítja azt az online platformot, amely lehetővé teszi a szolgáltatásaim nyújtását az Ön számára. Az adatai a Wix.com adattároló eszközein, adatbázisaiban és a Wix.com alkalmazásokon kerülhetnek tárolásra. A Wix.com tűzfallal védett biztonságos szervereken tárolja az adatait.

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhelyszolgáltatás.

 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: Wix.com Inc.

Cím: 500 Terry Francois Blvd., 6th Floor, San Francisco, CA 94158 USA

Telefonszám: 1-415-358-0857 | Fax: 1-415-358-0884

E-mail: abuse@wix.com

Weboldal: www.wix.com

    3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az érintett által megadott valamennyi személyes                adat.

    4. Az érintettek köre: a Weboldalt használó valamennyi érintett.

    5. Az adatkezelés célja: a weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

    6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezelő és a                                     tárhelyszolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhelyszolgáltató         felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

    7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk           (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az                         információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.             törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Statisztikai szolgáltató

A Szolgáltató igénybe vesz külső statisztikai eszközt, melynek során a látogatói adatok, szokások kerülnek naplózásra, illetve rögzítésre a kimutatások készítéséhez. A Szolgáltató a Google Analytics rendszerét használja. A Google adatvédelmi irányelveit az alábbi címen tekintheti meg: https://policies.google.com/privacy?hl=hu. A Weboldal látogatása során a Szolgáltató rögzíti a felhasználó látogatásának (kezdő és befejező) időpontját, a megtekintett oldal címét, valamint a felhasználó böngészőjének és operációs rendszerének típusát; technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze más, a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Szolgáltató és a szolgáltatás teljesítési segédei férhetnek hozzá a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 1. A Weboldal a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie"-kat, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

 2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

 3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a Weboldalt, továbbá, hogy a Weboldal üzemeltetőjének a Weboldal aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint hogy a Weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

 4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a Weboldalnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plug-int: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.

Közösségi oldal

Közösségi oldal adatkezelése akkor jöhet létre, ha a felhasználó regisztrált tag a Facebook közösségi oldalon, és lájkolta, megosztotta stb. a www.collatum-forditas.hu weboldal egyik blogbejegyzését. Az adatgyűjtés ténye ilyenkor a Facebook közösségi oldalon a felhasználó regisztrált neve, illetve profilképe. Az adatgyűjtés célja a Weboldal egyes tartalmi elemeinek vagy magának az egész Weboldalnak a közösségi oldalon történő megosztása, lájkolása vagy népszerűsítése. Az adatkezelés jogalapja az érintett felhasználó önkéntes hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalon. Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. A Facebook Adatkezelési szabályzata az alábbi címen olvasható el: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 2. Az érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook közösségi oldalon, és „lájkolta” a Weboldalt.

 3. Az adatgyűjtés célja: a közösségi oldalon a Weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a Weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalon.

Számlázás

Név: KBOSS.hu Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Email cím: info@szamlazz.hu
Weboldal: szamlazz.hu
Továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email cím, számlázási név, számlázási cím, vásárlás adatai
Az adattovábbítás célja: díjbekérő és számla kiállítása

VI. A SZEMÉLYES ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST, AZOK TÖRLÉSÉT, MÓDOSÍTÁSÁT VAGY KEZELÉSÉNEK KORLÁTOZÁSÁT, AZ ADATOK HORDOZHATÓSÁGÁT, AZ ADATKEZELÉSEK ELLENI TILTAKOZÁST AZ ALÁBBI MÓDOKON TUDJA AZ ÉRINTETT KEZDEMÉNYEZNI:

 

Postai úton a 2014 Csobánka, Búzavirág utca 12. címen;

e-mail útján az info@collatum-forditas.hu e-mail-címen;

telefonon a 06-30-936-4729 telefonszámon.

VII. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

3. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 

7. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna, vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Intézkedési határidő

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 • a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos, bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

 • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

 • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

VIII. ZÁRSZÓ

 

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltam az alábbi jogszabályokra:

 

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

A COOKIE-K (SÜTIK) HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

I. Mik azok a cookie-k (sütik), és mi a célja a használatuknak?
A www.collatum-forditas.hu weboldal meglátogatása során a Felhasználó egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis információcsomagot – tölt le a számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. 
 A cookie-ban tárolt jelsorozat azonban önmagában csak a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas, nem képes egyedileg is azonosítani a felhasználót. A képernyő alsó részén megjelenő tájékoztató elfogadásával a látogató hozzájárul a jelen szabályzatban ismertetett sütik használatához. A későbbi látogatások alkalmával a figyelmeztető felirat nem jelenik meg a képernyőn, azonban a sütik eltávolításának lehetősége mindig fennáll, a felhasználó a böngészője beállításaiban teheti ezt meg.

A honlapunk által működtetett cookie-k (sütik) alkalmazása az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendelet (2016. április 27.) („GDPR”) értelmében a felhasználó előzetes, tájékozott hozzájárulását igényli. Ezért az első látogatáskor a Weboldalon, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy a Szolgáltató cookie-kat (sütiket) használ, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet. A cookie-k (sütik) használatához a felhasználó az „ELFOGADOM” gomb megnyomásával járulhat hozzá. Hozzájárulás hiányában, illetve a korábban megadott hozzájárulás visszavonása esetén a Weboldal nem helyez el cookie-kat (sütiket) a felhasználó berendezésén

Az internet böngészősúgója segítséget nyújt a sütikre vonatkozó beállítások kezelésében. További információt a sütikkel kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapján talál.

 

II. A www.collatum-forditas.hu weboldalon használt sütik fajtái
 

Munkamenet-cookie (átmeneti): Ez a cookie kizárólag a felhasználó látogatásának időtartamára jön létre, és a látogatás után automatikusan törlődik. Célja, hogy a Weboldal felhasználóbarátabb és biztonságosabb legyen. Ez elsősorban ún. munkamenetekhez használt azonosítókon alapuló saját cookie, amely élettartama legkésőbb a munkamenet lezárásakor lejár (átmeneti, néhány óra élettartamú). A felhasználói adatbeviteleket követi nyomon, például online nyomtatványok kitöltése. Erre a cookie-ra a felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van, és a cookie a felhasználó tevékenységéhez (mint például nyomtatvány kitöltése vagy gomb megnyomása) kötődik.

Érvényessége: a munkamenet lezárultáig vagy rövidebb ideig.

Maradandó (állandó) cookie: Ezek a sütik a merevlemezen kerülnek eltárolásra azok érvényességi idejéig vagy törlésükig. Céljuk a felhasználóról azonosító információk gyűjtése, például a webes böngészésére vagy egy adott weboldallal kapcsolatos preferenciáira vonatkozóan.

A weboldalon használt sütik az alábbiak:

       Cookie megnevezése               Élettartam                     Cél

       svSession                                  állandó                           a weboldal-tulajdonos és a látogató közötti                                                                                                                            kommunikáció biztosítása (Wix Chat)

       hs                                                átmeneti                        biztonság

       XSRF-TOKEN                             állandó                           biztonság

       TSxxxxxxxx                                állandó                           biztonság

       TSxxxxxxxx _d                           állandó                           biztonság

 

III. Külső cookie-k

Jelen Weboldal használata során harmadik féltől származó cookie-k is kerülhetnek a berendezésére, amik a tartalmak közösségi oldalon való megosztását vagy a látogatottsági statisztikák készítését segítik elő. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.

 

Google Analytics: weboldalunk látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szerverek segítik (www.google.com/analytics/). A Google által használt külső süti általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies címen kérhető bővebb tájékoztatás.

A honlapon az alábbi külsős szolgáltatók a felsorolt sütiket helyezték el:

 

Külső szolgáltató neve: Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA)

www.google.com/analytics

Süti neve: _ga (funkciója: a felhasználók megkülönböztetése, élettartama: 2 év)

                  _gat (funkciója: meghatározott belső kérelmek blokkolása, élettartama: 1 perc)

                  _gid (funkciója: a felhasználók megkülönböztetése, élettartama: 24 óra)

A sütik által hozzáférhető és kezelt adatok: a felhasználó IP címe, honlap elérési útvonala, a böngészés időpontja és időtartama és a meglátogatott oldalak teljesítménymérése.

Az adatkezelés, jogalapja, időtartama, adatkezelő személye, érintett jogai

 1. A cookie-k használatakor alkalmazott adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, melyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „ELFOGADOM” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor.

 2. A cookie-k használatakor alkalmazott adatkezelés időtartama: Sütinként eltérően a fenti táblázatokban foglaltaknak megfelelően.

 3. Az érintett jogai: Az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, a személyes adatainak helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, továbbá bármely időpontban visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Az érintettek jogosultak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) panaszt benyújtani.

 

​Sütik kezelése

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények /Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A sütiknek az engedélyezése nem feltétlenül szükséges a webhely működéséhez, de javítja a böngészés élményét és teljesítményét. Ön törölheti vagy letilthatja ezeket a sütiket, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a webhely bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen.

A sütik által tárolt információkat nem használjuk fel az Ön személyazonosságának megállapítására. A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra.

Amennyiben Ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), akkor  módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy böngészője figyelmeztesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit) szeretne küldeni.  Kérjük, amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie (süti) beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét, illetve az alábbi link segítségével az egyes szolgáltatók online viselkedés alapú reklámjait be és ki is tudja kapcsolni: http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices  

Segítség a sütik beállításához:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu ,

Edge: Beállítások -> Speciális beállítások -> Cookie -k („Cookie-k engedélyezése” / „Az összes cookie blokkolása” / “Csak a külső cookie-k blokkolása” vagy: F12 – Hibakereső – Cookie-k

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

bottom of page