top of page

Általános szerződési feltételek

I. FELEK
1. Szűcs Katalin – a továbbiakban: Fordító/Korrektor – fordítási és nyelvi lektorálási/korrektúrázási feladatokat lát el, amiket megbízási szerződés keretében végez el.
A Fordító/Korrektor a szerződés létrejöttével vállalja, hogy a fordítási vagy nyelvi lektorálási/korrektúrázási feladatot határidőre, a Megbízó által rögzített minőségi követelményeknek megfelelően készíti el.

II. A MEGBÍZÁS LÉTREJÖTTE
A Fordító/Korrektor a megrendeléseket a következő módon fogadja:

  • elektronikus levélben.

A szerződés létrejöttéhez elegendő a megbízás tényének közlése a Fordítónak/Korrektornak küldött elektronikus levélben, és ennek a Fordító/Korrektor általi visszaigazolása. A Megbízó a megbízással egyidejűleg elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit is.
 A megbízással kapcsolatos e-mailekben rögzítendő alapvető feltételek:

  • szolgáltatás kiválasztása: korrektúrázás/fordítás (fordítás esetén a fordítás iránya: angol-magyar vagy magyar-angol);

  • elkészítési határidő (órára pontosan);

  • a fordítandó/korrektúrázandó szöveg átadásának módja (elektronikus levélben);

  • egyéb speciális igények meghatározása.

Leütésszám (karakterek és szóközök száma) alapján történő elszámolás esetén az adott dokumentum leütésszámának megállapítása során a Microsoft Word szövegszerkesztő program az irányadó.

III. ELKÉSZÍTÉSI HATÁRIDŐ SZÁMÍTÁSA
A Fordító/Korrektor írásban, elektronikus levélben értesíti a Megbízót, amennyiben a fordítási/korrektúrázási munka megkezdéséhez szükséges adatok pontosítása szükséges. Amennyiben a Megbízó az adatok pontosításáról megfelelő időn belül nem gondoskodik, a Fordító/Korrektor – amennyiben ez lehetséges – a rendelkezésére álló adatok alapján végzi el a fordítási/korrektúrázási munkát.

Nem számít bele továbbá a határidőbe az az időtartam, amíg a Fordító/Korrektor a fordítást/korrektúrázást a forrásanyag olvashatatlansága, sérülése vagy egyéb küldési hiba miatt nem tudja megkezdeni, és erről a Megbízót értesíti.
A minden szükséges adatot tartalmazó e-mailek beérkezését követően a Fordító/Korrektor visszaigazolja a megbízást.
A fordítási/korrektúrázási határidő akkor kezdődik, amikor a megbízás tárgyát képező dokumentumok kézbesítését és a feladat vállalását a Fordító/Korrektor írásban visszaigazolja.

 

IV. SZAVATOSSÁGI KIFOGÁS
Amennyiben a fordítandó szövegben – a továbbiakban: forrásnyelvi szövegben – rövidítések, illetve még közkinccsé nem vált egyedi kifejezések, vagy más olyan jellegű nyelvi fordulat található, mellyel kapcsolatban a Megbízónak különleges, egyedi elvárása van, ezt a Megbízó a megbízással együtt, írásban a Fordító tudomására hozza. Ellenkező esetben nem élhet szavatossági kifogással a Fordító által alkalmazott szokásos, normál kifejezésekkel kapcsolatban. Szavatossági kifogással abban az esetben sem élhet a Megbízó, ha a megadott forrásnyelvi szöveg egy másik nyelvről került korábban helytelenül lefordításra, és ezen hibás szöveg került a Fordító által lefordításra.
A Fordító/Korrektor felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy a speciális igényeket írásban jeleznie kell a Fordítónak/Korrektornak.

V. HIBÁS TELJESÍTÉS, FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
A Fordító/Korrektor kijavítási igényt (minőségi kifogást) a fordított/korrektúrázott anyag átadásától számított 5 naptári napon belül fogad el (hosszabb szövegek fordítása/korrektúrázása esetén a Felek meghatározhatnak ennél hosszabb időintervallumot). Amennyiben a megadott határidőn belül a Megbízó minőségi kifogással nem él, az adott megbízást elfogadottnak kell tekinteni, a Megbízó lemond valamennyi követeléséről, amelyek a fordítás/korrektúrázás esetleges hiányosságai miatt megilletnék, és köteles határidőn belül az ellenértéket megfizetni.

A kifogás bejelentésekor pontosan meg kell jelölni a kifogásolt szövegrészt, a kifogásolás okát. A Fordító/Korrektor köteles a kifogásolt részt kijavítani a Megbízó kérésére, és jelezni, ha szakmai okokból nem ért egyet a Megbízó kérésével. Ilyen esetben a kijavítási határidő a kifogás megérkezésétől számítandó.

Stilisztikai javítások (módosítások), illetve sajátos szakkifejezések (különösen ágazati, vagy a Megbízó által alkotott vagy egyéb ritkán használt szakkifejezések) nem megfelelő fordítása nem tekinthető fordítási hibának, kivéve, ha a Megbízó a speciális terminológia fordítását a megbízással egyidejűleg a Fordító rendelkezésére bocsátotta.
A szakmai lektorálás nélkül megrendelt dokumentumokban előforduló sajátos, nem közismert terminológia fordításának szakszerűségéért a Fordító nem vállal felelősséget. Fordítás esetében nehezen olvasható (kézírásos vagy elmosódott) vagy olvashatatlan, illetve értelmetlen vagy értelmezhetetlen – hibákat, kihagyásokat, kétértelműségeket tartalmazó – szöveg fordítására a Fordító nem vállal szavatosságot.
A Fordító/Korrektor kártérítési felelőssége az adott fordítással/korrektúrázással kapcsolatban esetlegesen keletkező károkat illetően legfeljebb 50 000 Ft összegig terjed.


VI. TITOKTARTÁS
A Fordító/Korrektor vállalja, hogy a fordítási/korrektúrázási feladat elvégzése során a tudomására jutott adatokat bizalmasan kezeli. Harmadik fél részére információt a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulása vagy kifejezett kérése nélkül nem ad át.

 

VII. FIZETÉSI FELTÉTELEK
Megbízó a fordítás/korrektúrázás ellenértékét a teljesített munká(k)ról kiállított számla ellenében, a számlán megjelölt számlaszámra 8 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki.

A Fordítónak/Korrektornak – különösen nagy értékű megrendelés, illetve nem pontosan fizető Megbízó esetén – jogában áll előleget vagy előreutalást kérni.

VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK
Felek kötelesek a szerződés tárgyának teljesítése érdekében egymással szorosan együttműködni, és haladéktalanul tájékoztatni egymást minden olyan felmerülő problémáról, mely a teljesítést akadályozza, korlátozza vagy késlelteti. A szerződés hatálya alatt írásbeli tájékoztatásnak, illetve közlésnek számít az e-mail-váltás is. Egyéb megállapodás hiányában a megrendelések teljesítésére a megrendelésben és a visszaigazolásban foglaltakon kívül az itt közölt Általános szerződési feltételek vonatkoznak.
Amennyiben a Felek között létrejött szerződéssel, illetve a teljesítéssel kapcsolatban bármilyen vita merül fel, Felek azt elsősorban békés úton rendezik. A jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

bottom of page